รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A math
สถานที่เรียน :
1.นางลาวัณย์ กิจพิบูลย์
2.นายสิริวัฒน์ ถนอมศักดิ์
20 15
2 chill out by แนะแนว
สถานที่เรียน :
1.นายกรกต โทนศิริ
20 20
3 Crossword
สถานที่เรียน :
1.นางสาวชณัฐา ศักดาเดช
2.นายพิทักษ์ ขันคำ
20 20
4 Karaoke club
สถานที่เรียน :
1.นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ
2.นางสาวมุกดา รัตนเกิด
20 20
5 Korean Fun
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวสรัลยา สิงห์ทน
2.นางสาวอมรรัตน์ วรสาร
30 30
6 P.R Organizer
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวจรัญญา ลุนเสนา
2.นายชิษณุพงษ์ ภาคสะอาด
21 21
7 Speak out
สถานที่เรียน :
1.Miss Jobelle O.Majhen
2.นางสาวอารีรัตน์ ลพทองคำ
30 9
8 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน :
1.นางสาวเสาวภา พูลสวัสดิ์
20 16
9 Youtuber
สถานที่เรียน :
1.นายธนากร แก่นเกษ
20 20
10 การ์ตู๊นการ์ตูน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาววรรณพร แกล้วกล้า
24 24
11 เกษตร-อุตสาหกรรม
สถานที่เรียน :
1.นายเนรมิตร นิกรมมุนินทร์
20 20
12 คณิตศาสตร์กับงานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวมธุรวันต์ พูลนุช
2.นางสาววันวิสาข์ ยศศิริ
20 1
13 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางทองจันทร์ แก้วสิมมา
30 30
14 คนรักษ์มวย
สถานที่เรียน :
1.นายกิตติพงษ์ มณีเกตุ
20 20
15 คำคม
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกัญญารัตน์ แสงทอง
2.นางสาวกุลิสรา ศิริสุวรรณวงษ์
3.นางสาวศิธาญ์ พงศ์ภัทรานนท์
30 30
16 คิดเลขเร็วด้วยเกมส์ซูโดกุ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวจิรา บำรุงการ
2.นางสาวมินตา ชนะสิทธิ์
30 30
17 ชงโคสตูดิโอ
สถานที่เรียน :
1.นายวธัญญู ประทุมชาติ
20 20
18 ชงโคสัมพันธ์สร้างสรรค์งานเขียน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวปวีณา มาลัยจิตต์
2.นายนพพล เหนือเกาะหวาย
30 22
19 ชวนรู้ภาษาเขมร
สถานที่เรียน :
1.นางสาววิไลรัตน์ คำจันทร์
20 20
20 ชาวพุทธสุดหรรษา
สถานที่เรียน :
1.นางสาวปาลิฎากร พินิจ
20 13
21 ดนตรีพื้นบ้าน
สถานที่เรียน :
1.นางพีรญา นิลผาย
20 16
22 ตะลุยแดนมังกร
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวจิราวดี โคตรภูมี
2.นางสาวสุดารัตน์ แสนรัมย์
35 35
23 ทวิศึกษา
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนทวิศึกษาเท่านั้น
1.นายเนรมิตร นิกรมมุนินทร์
- - - 34 34
24 ทำนองเสนาะ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวดารณี ไชยวิศาล
20 3
25 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวปรียฉัตร กิกลิ้ง
2.นางสุชาดา บุญชาญ
20 20
26 นักจัดกิจกรรม
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับไม่จำกัดเฉพาะม.ปลาย
1.นางเมลดา สมณะรัชกร
2.นางสาวชลิตา สิงขุดร
3.นางสุภาพร เขียวมรกต
4.นายเนติพงษ์ เที่ยงตรง
- - - 60 57
27 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน :
1.นางสาววัลลิภา พูลศิริ
20 20
28 ประดิษฐ์ใบตอง
สถานที่เรียน :
1.นางสาวดาวใจ ประกอบทรัพย์
20 20
29 เปตอง
สถานที่เรียน :
1.นางสาวพิจิตรา ไกรนิวรณ์
2.นายมนตรี ศรีจันทร์อินทร์
20 22
30 เพื่อนช่วยเพื่อน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกัลญารัตน์ เทพบุตร
30 30
31 ฟุตบอล
สถานที่เรียน :
1.นายปัญจศร ศรีใส
30 30
32 ภาพยนต์สร้างแรงบันดาลใจ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวศุภรัตน์ ปราศราคิน
2.นายประวีณ แก้วประเสริฐ
20 20
33 มารยาทไทย
สถานที่เรียน :
1.นางจิดาภา ปุญชุพิศาล
2.นางสาวไพลิน ผลแจ้ง
30 18
34 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวแพรนพัฐห์ สีนวล
2.นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช
20 20
35 เยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวดวงนภา ศรีจันทร์
2.นางสาวปรานี นาพรหม
30 28
36 โยธวาทิต
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับไม่จำกัด
1.นางสาคร ฐานธรรม
2.นางสาววัชรี สิทธิบุศย์
3.นายจารึก ฐานธรรม
4.ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี การบุญ
60 36
37 รักษ์ภาษา
สถานที่เรียน :
1.นางระย้า ชาญกิจ
2.นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร
3.นายสถาพร เสมสฤษดิ์
30 0
38 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ปลายที่เรียนวิชารักษาดินแดนเท่านั้น
1.นายสินาถ อานามนารถ
2.นายอนุพล มุลานนท์
- - - 97 99
39 ลูกกวาด
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวจิรวรรณ กำไรเพ็ชร
2.นางสาวพรหมพร กลับสกุล
3.นางสาวสุภิญญา สามารถ
22 22
40 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน :
1.นายภาณุวัตน์ ไชยขันธ์
20 20
41 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน :
1.นางสาวอาทิตยา วิมลลักษณ์
2.นายกฤษดา ชนะสิทธิ์
20 20
42 วิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน :
1.นางสาวยุพดี ฤทธิ์ไธสง
2.นายพงศกร สุทธิสถิตย์
20 16
43 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวศศิประภา สุภาษร
2.นายบัณฑิต วินิจธรรม
30 2
44 เวทคณิต
สถานที่เรียน :
1.นางขวัญใจ บ้านไร่
2.นางสาวจิราพร สามัญ
20 13
45 ศิลปะ
สถานที่เรียน :
1.นายชรินทร์ ดวงเดือน
20 20
46 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวอริศรา วิชพงษ์
2.นางสุตินันท์ ธนาภรณ์พิพัฒน์
20 1
47 สภานักเรียน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับไม่จำกัดเฉพาะม.ปลาย
1.นางสาวขวัญใจ วรรณสุข
2.นางสาวจุฑามาศ มีจันทร์
3.นางสาวทิพวัลย์ อัตถาหาร
4.นางสาวธีราพร ชาญพนา
5.นางสาววิภาวรรณ เพชลีฬหะ
6.นางสาวศศิธร ลาภปริณายก
7.นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
- - - 80 65
48 เสมารักษ์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวประภัสรา วรรณสุข
2.นางสาวสุนิสา จากพิทาน
20 20
49 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ปลาย
1.นายเจริญทัศน์ เจริญผล
2.นายทักษยศ พินิจคุณ
3.นายศุภประเสริฐ เลือกสรรค์
- - - 40 36
50 หมากกระดาน
สถานที่เรียน :
1.นายกฤษฎา มาลาทอง
20 20
51 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : -
1.นางทิพย์สุดา สรณะ
2.นางสาวประภาพร บรรเทา
3.นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้
30 30
52 อาเซียน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวจุไรวรรณ เกษแก้ว
2.นางสาวบุษยมาศ สิทธิพันธ์
30 25
53 อาสายุวกาชาด
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะม.ปลาย
1.นางเบญจวรรณ อานามนารถ
- - - 30 24