ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"เข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน